Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

1.) Tento nákupní a reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost HUKY s.r.o. Elektro, se sídlem Jungmannova 151 Hlinsko PSČ 539 01, IČO 47453770, DIČ CZ47453770 a kupujícího (zákazník).
2.) V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
3.) Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

B. Převzetí zboží

1.) Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce nebo při převzetí v případě osobního odběru.
2.) Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.
3.) Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.
4.) Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

C. Záruční podmínky

1.) Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci e-mailem, písemně na adresu prodávajícího.
2.) Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
3.) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

D. Vyřízení reklamace

1.) V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se zboží reklamuje přímo u společnosti HUKY s.r.o. Elektro, se sídlem Jungmannova 151 Hlinsko PSČ 539 01.
2.) Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi zboží (daňový doklad).
3.) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
4.) V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na provozovny prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi.
5.) Po řádném vyřízení reklamace odešle prodávající opravené zboží kupujícímu /zákazníkovi/.
6.) V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
7.) Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko naúčtuje kupujícímu náklady na zjištění a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení.
8.) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím – podnikatelem, či záručním listem.

Kupující je povinen uvést:

a) Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu)
b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
c) Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a dodací list)

E. Rozsah záruky

1.) Záruka zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
- nedovolená manipulace či falšování dokladů o koupi.
2.) Záruka se nevztahuje na:
- škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
- vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
- poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
- na spotřební materiál (žárovky atd.),
3.) Při jakékoli reklamaci musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách.

F. Odstoupení od smlouvy

1.) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem.
2.) Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží tato možnost se však vztahuje pouze na fyzické osoby nepodnikatele.
Pokud Vám tedy zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, informujte nás, prosím, telefonicky či e-mailem. Naši pracovníci se s Vámi domluví, zda si přejete zboží vyměnit, či vrátit peníze.
Odstoupení se musí uskutečnit doporučeným dopisem adresovaným prodávajícímu na adresu:
HUKY s.r.o. Elektro, se sídlem Jungmannova 151 Hlinsko PSČ 539 01, v dopise musí být uvedena identifikace kupujícího s uvedením čísla předmětné objednávky zboží (identifikace zboží), data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím., musí být vlastnoručně podepsán a doručen prodávajícímu ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě i se zbožím (určující je datum odeslání). Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním celistvém obalu, kompletní, schopného dalšího prodeje. Včetně originálu dokladu o koupi. Náklady na přepravu zboží nese zákazník. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu převodním příkazem. Kupní cena bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly při zasílání zboží, jeho zpětným naskladněním a administrativě s tím spojené. Peníze Vám můžeme dle Vašeho přání převést na účet nebo i zaslat složenkou České pošty.
3.) Zboží je třeba dopravit prodávajícímu - zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.
4.) Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
Upozornění: V žádném případě neposílejte vracené zboží na dobírku, ani jej nefakturujte. V takovém případě nemůžeme zásilku přijmout.

G. Objednání zboží

1.) Ústně (osobně, telefonicky s emailovym potvrzením telefonické objednávky a souhlasem ceny přepravy + ceny zboží)
2.) Písemně (faxem, poštou, e-mailem)
3.) V internetovém obchodu

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

H. Platební podmínky

1.) Platba v hotovosti při osobním odběru zboží
2.) Platba dobírkou při dopravě přepravní službou nebo poštou
3.) Platba předem na základě vystavené zálohové faktury

I. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Společnost: HUKY s.r.o. Elektro
Sídlo: Jungmannova 151 Hlinsko PSČ 539 01
IČ: 47453770
DIČ: CZ47453770
Telefon: 777802232
E-mail: kyncl@huky.cz
Kontaktní adresa:HUKY s.r.o. Elektro, Jungmannova 151 Hlinsko PSČ 539 01

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;

Doba uložení
Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.
Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.
Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.
V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

J. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.